Франківський район м. Львова. ДНЗ № 128
Благочинні внески

 

Дорогі батьки!

Щиро дякуємо вам за співпрацю!

Повірте, тільки разом - ми сильні!

 

Ми — ангели тільки з одним крилом. Отже, ми можемо літати тільки тоді, коли когось обіймаємо

 

Бруно Ферреро

 

 

Кошторис ДНЗ №128 на 2017рік

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від  04.12. 2015 року № 1118 )
 
         
  Затверджений у сумі: Шість мільйонів сто шістдесят одна тисяча чотириста дванадцять гривень 00 копійок ( 6161412 грн.)
 
  (сума словами і цифрами)
  #ССЫЛКА!
  (посада)                      
      #ССЫЛКА!
  (підпис) (ініціали і прізвище)
       
  (число, місяць, рік)   МП
         
 КОШТОРИС  на  2017 рік
Дошкільний навчальний заклад №  128
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
#ССЫЛКА!
(найменування міста, району, області)
вид бюджету                                                                                 Місцевий
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету                                                                                                                                                                        10 Орган освіти і науки, молоді та спорту                                                                                                                                                                                              
#ССЫЛКА!
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасоої класифікації видатків та кредитування для  бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                                                                                                                             1011010 Дошкільна освіта
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5 535 062,00 626 350,00 6 161 412,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5 535 062,00 Х 5 535 062,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х Х 626 350,00 626 350,00
 - власні надходження бюджетних установ 25000000 Х 626 350,00  
 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 626 350,00 626 350,00
(розписати за підгрупами)   Х    
 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 626 330,00 626 330,00
 - плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 20,00 20,00
 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х   -
(розписати за підгрупами)   Х - -
 - інші надходження, у т.ч.   Х   -
 - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х - -
 - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   Х - -
 - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х   *
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5 535 062,00 626 350,00 6 161 412,00
Поточні видатки 2000 5 535 062,00 626 350,00 6 161 412,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4 303 300,00 - 4 303 300,00
Оплата праці 2110 3 527 300,00 - 3 527 300,00
Заробітна плата 2111 3 527 300,00   3 527 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     -
Нарахування на оплату праці 2120 776 000,00   776 000,00
Використання товарів і послуг 2200 1 231 151,00 626 330,00 1 857 481,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 47 207,00   47 207,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1 414,00   1 414,00
Продукти харчування 2230 535 600,00 625 200,00 1 160 800,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 81 436,00 50,00 81 486,00
Видатки на відрядження 2250     -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 565 084,00 1 080,00 566 164,00
Оплата теплопостачання 2271 403 225,00 700,00 403 925,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 34 782,00 80,00 34 862,00
Оплата електроенергії 2273 125 992,00 300,00 126 292,00
Оплата природного газу 2274 1 085,00   1 085,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу 2276     -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 410,00 - 410,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 410,00   410,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720   - -
Інші виплати населенню 2730   - -
Інші поточні видатки 2800 611,00 20,00 631,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 -   -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 -   -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -  
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
 * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".        
Завідувач     Г. Шніцар
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Заступник головного бухгалтера     Є. Кубата
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
     
(число, місяць, рік)        
МП**        
         
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        Використання благодійних батьківських коштів за період червень -листопад


 

2017року червень-листопад

 

Засоби гігієни та миючі засоби - 7212грн.                                             

 

Канц товари - 2766 грн.

Методична література, дид.мат. , підписка на період.

видання --7373грн.

Меблі в муз.зал. -5700грн.

Господарські товари та аварійні ситуації -16.885грн.