Франківський район м. Львова. ДНЗ № 128
Благочинні внески

 

Дорогі батьки!

Щиро дякуємо вам за співпрацю!

Повірте, тільки разом - ми сильні!

 

Ми — ангели тільки з одним крилом. Отже, ми можемо літати тільки тоді, коли когось обіймаємо

 

Бруно Ферреро

 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
       
                   
                   
ЗВІТ        
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)            
за ІІІ квартал 2017 р.        
                коди        
Установа ДНЗ № 128 за ЄДРПОУ          
Територія Франківський район за КОАТУУ 0        
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420        
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0                  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питань освіти та науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1061010 Дошкільна освіта        
Періодичність: квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
     
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)        
       
       
1 2 3 4 5 6 7 8 9        
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 5 086 060,00 5 086 060,00 - 5 000 533,94 5 000 533,94 -        
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 5 086 060,00 5 086 060,00 - 5 000 533,94 5 000 533,94 -        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 823 000,00 3 823 000,00 - 3 789 744,47 3 789 744,47 -        
Оплата праці  2110 040 3 153 900,00 3 153 900,00 - 3 120 699,14 3 120 699,14 -        
  Заробітна плата 2111 050 3 153 900,00 3 153 900,00 - 3 120 699,14 3 120 699,14 -        
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - -   -        
Нарахування на оплату праці 2120 070 669 100,00 669 100,00 - 669 045,33 669 045,33 -        
Використання товарів і послуг 2200 080 1 262 757,00 1 262 757,00 - 1 210 615,94 1 210 615,94 -        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 93 970,00 93 970,00 - 93 964,53 93 964,53 -        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1 327,00 1 327,00 - 974,23 974,23 -        
Продукти харчування 2230 110 444 150,00 444 150,00 - 444 113,96 444 113,96 -        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 124 500,00 124 500,00 - 120 543,11 120 543,11 -        
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 598 400,00 598 400,00 - 551 020,11 551 020,11 -        
  Оплата теплопостачання 2271 160 426 600,00 426 600,00 - 402 647,15 402 647,15 -        
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 32 200,00 32 200,00 - 23 366,47 23 366,47 -        
  Оплата електроенергії 2273 180 138 700,00 138 700,00 - 124 155,06 124 155,06 -        
  Оплата природного газу 2274 190 900,00 900,00 - 851,43 851,43 -        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -        
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 410,00 410,00 - - - -        
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -        
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 410,00 410,00 - - - -        
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -        
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -        
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -        
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -        
Стипендії  2720 340 - - - - - -        
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -        
Інші поточні видатки 2800 360 303,00 303,00 - 173,53 173,53 -        
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -        
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -        
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -        
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -        
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -        
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -        
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -        
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -        
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -        
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -        
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -        
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -        
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -        
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -        
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -        
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -        
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -        
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -        
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -        
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -        
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -        
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -        
Інші видатки 5000 640 X - X X X X        
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -        
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
Керівник          Васюта Л.М.          
      (підпис)   (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер         Швайко О.В.          
"06"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)          
                         
                         
                         

 

 

 

 

Кошторис ДНЗ №128 на 2017рік

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від  04.12. 2015 року № 1118 )
 
         
  Затверджений у сумі: Шість мільйонів сто шістдесят одна тисяча чотириста дванадцять гривень 00 копійок ( 6161412 грн.)
 
  (сума словами і цифрами)
  #ССЫЛКА!
  (посада)                      
      #ССЫЛКА!
  (підпис) (ініціали і прізвище)
       
  (число, місяць, рік)   МП
         
 КОШТОРИС  на  2017 рік
Дошкільний навчальний заклад №  128
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
#ССЫЛКА!
(найменування міста, району, області)
вид бюджету                                                                                 Місцевий
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету                                                                                                                                                                        10 Орган освіти і науки, молоді та спорту                                                                                                                                                                                              
#ССЫЛКА!
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасоої класифікації видатків та кредитування для  бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                                                                                                                             1011010 Дошкільна освіта
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5 535 062,00 626 350,00 6 161 412,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5 535 062,00 Х 5 535 062,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х Х 626 350,00 626 350,00
 - власні надходження бюджетних установ 25000000 Х 626 350,00  
 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 626 350,00 626 350,00
(розписати за підгрупами)   Х    
 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 626 330,00 626 330,00
 - плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 20,00 20,00
 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х   -
(розписати за підгрупами)   Х - -
 - інші надходження, у т.ч.   Х   -
 - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х - -
 - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   Х - -
 - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х   *
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5 535 062,00 626 350,00 6 161 412,00
Поточні видатки 2000 5 535 062,00 626 350,00 6 161 412,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4 303 300,00 - 4 303 300,00
Оплата праці 2110 3 527 300,00 - 3 527 300,00
Заробітна плата 2111 3 527 300,00   3 527 300,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     -
Нарахування на оплату праці 2120 776 000,00   776 000,00
Використання товарів і послуг 2200 1 231 151,00 626 330,00 1 857 481,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 47 207,00   47 207,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1 414,00   1 414,00
Продукти харчування 2230 535 600,00 625 200,00 1 160 800,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 81 436,00 50,00 81 486,00
Видатки на відрядження 2250     -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 565 084,00 1 080,00 566 164,00
Оплата теплопостачання 2271 403 225,00 700,00 403 925,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 34 782,00 80,00 34 862,00
Оплата електроенергії 2273 125 992,00 300,00 126 292,00
Оплата природного газу 2274 1 085,00   1 085,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу 2276     -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 410,00 - 410,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 410,00   410,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720   - -
Інші виплати населенню 2730   - -
Інші поточні видатки 2800 611,00 20,00 631,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 -   -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 -   -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -  
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
 * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".        
Завідувач     Г. Шніцар
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Заступник головного бухгалтера     Є. Кубата
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
     
(число, місяць, рік)        
МП**        
         
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        Використання благодійних батьківських коштів за період червень -листопад


 

2017року червень-листопад

 

Засоби гігієни та миючі засоби - 7212грн.                                             

 

Канц товари - 2766 грн.

Методична література, дид.мат. , підписка на період.

видання --7373грн.

Меблі в муз.зал. -5700грн.

Господарські товари та аварійні ситуації -16.885грн.