Франківський район м. Львова. ДНЗ № 128
Важлива інформація для батьків

                             

                               ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Дошкільний навчальний заклад №128

запрошує дітей раннього та дошкільного віку

       Основні засади, на яких грунтується організація навчально-виховного процесу в нашому садочку:

- здоров´я дитини – понад усе!;

- розвиток творчості й фантазії у дітей і працівників;

- створення в закладі доброзичливого мікроклімату між дорослими і дітьми;

- врахування індивідуальних психолого-анатомічних особливостей кожної дитини;

- добра підготовка дітей до навчання в школі.

Години роботи ЗДО№128   

 7.30 - 19.30

 

 В ДНЗ функціонують 2 спеціалізовані групи для дітей з вадами мовлення.

Дошкільний навчальний заклад у своїй роботі керується:

- Законом України "Про дошкільну освіту";

- Законом України "Про освіту";

- Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні;

- Положенням про дошкільні навчальні заклади;

 

Навчання ведеться українською  мовою

Заклад дошкільної освіти працює за програмою навчання та виховання дітей дошкільного віку "Українське дошкілля"

"

 

 

 

       

 

 

 

Увага,обдарована дитина!

 

 

    На даному етапі актуальним є питання роботи з обдарованими дітьми в дошкільних навчальних закладах. Нижче дано перелік нормативно – правових документів та коментарі до них, на які  повинен опиратись педагог, плануючи розвивати та  виховувати обдарованого дошкільника.

 

 

I. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ

 

      Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року, свідчить про те,що:

 

·        Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

(Держава  повинна  створювати всі умови для розвитку та  пошуку потенційних обдарувань дітей)

 

·        Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

(Кожна дитина має право перебувати у дошкільному навчальному закладі та отримувати безкоштовну освіту)

 

II. Конвенція ООН про права дитини (набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року) свідчить:

 

«В кожній дитині закладений певний дар. Завдання держави полягає в тому, щоб не лише вчасно помітити талановитих дітей, а й сприяти розвитку їх талантів та обдарувань».

Держави-учасницi погоджуються щодо того, що освiта дитини має бути спрямована на розвиток особистості, талантiв, розумових i фiзичних здiбностей дитини в найповнiшому обсязі. (ст..29)

 

(Кожна дитина є в чомусь здібна та обдарована, завдання педагога віднайти цей потенціал та розвинути його. Не слід робити різницю між дітьми, а знаходити підхід та час для кожного вихованця)

 

 

III.   З А К О Н    У К Р А Ї Н И  Про  освіту (Законодавство України базується на  Конституції України)

 

Метою освіти є всебічний розвиток людини  як  особистості  та

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,  розумових  і

фізичних  здібностей,  виховання  високих    моральних    якостей,

формування громадян,  здатних  до  свідомого  суспільного  вибору,

збагачення на цій основі інтелектуального,  творчого,  культурного

потенціалу  народу,   підвищення    освітнього    рівня    народу,

забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

                  

 

IV. З А К О Н    У К Р А Ї Н И  Про   дошкільну  освіту говорить про те,що 

 

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

 

     забезпечення різнобічного  розвитку  дитини  дошкільного віку

відповідно до її задатків,  нахилів,  здібностей,  індивідуальних,

психічних та фізичних особливостей, культурних потреб

 

 (Тобто не варто акцентувати увагу дошкільника лише на його вподобаннях, а залучати його і до інших видів освітньо - виховної діяльності)

 

  Принципами дошкільної освіти є(вибране):

 

рівність умов для реалізації задатків,  нахилів,  здібностей,

обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини

 

наступність і  перспективність  між  дошкільною та початковою

загальною освітою

 

особистісно-орієнтований підхід   до   розвитку   особистості

дитини (формування  життєвої компетентності дошкільника, життя під девізом «Довіряй своїй самооцінці», пріоритетна якість – креативність, орієнтація педагога на дитину як на індивідуальність, носія певного характеру, здібностей, відмова від змагальності (крім спортивних занять), відмова від селекції на користь визначення зони найближчого розвитку кожного та ін..)

 

 

 

 

 

 

Завданнями дошкільної освіти є (вибране):

 

формування особистості    дитини,    розвиток    її   творчих

здібностей, набуття нею соціального досвіду

 

Також передбачена роль сімї  у формуванні та розвитку обдарованої особистості, а саме:

 

«Відвідування  дитиною  дошкільного  навчального закладу не

звільняє сім'ю від обов'язку виховувати,  розвивати і навчати її в

родинному колі».

 

( Педагоги повинні працювати у тісній взаємодії із батьками вихованців: проводити  анкетування, тестування; надавати консультації; проводити бесіди, засідання, круглі столи, тощо. Організовувати виставки дитячої творчості, ранки, спільні заходи та розваги. Тримати батьків у курсі новинок освітнього процесу ДНЗ,залучати їх у роботу групи )

 

Також важливим психологічним  моментом у роботі педагога з батьками вихованців є уміти вчасно зупинити батьків, які, прагнучи пришвидшити розвиток дитини, забувають про її  невід’ємне право на щасливе дитинство, право на власний час. Головним здобутком дошкільного дитинства має бути збалансований, різнобічний розвиток, адже головним принципом  дошкільної освіти       є:  «Не зашкодь!»

 

     Зміст дошкільної освіти визначається  Базовим  компонентом

дошкільної освіти, який передбачає розвиток потреби  дошкільника в реалізації власних творчих здібностей.

 

 

IV. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

          роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

                    

ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 8 серпня 2007 р. N 1016

 

 

   Ця Програма    спрямована    на    забезпечення    формування

інтелектуального  потенціалу  нації  шляхом  створення оптимальних

умов для виявлення обдарованої молоді і  надання  їй  підтримки  в

розвитку  творчого  потенціалу,  самореалізації такої молоді та її

постійного духовного самовдосконалення.

 

     Програма є  основою  для  розроблення  регіональних   програм

роботи з обдарованою молоддю.

 

  Основними завданнями Програми є:

 

·        удосконалення нормативно-правової  бази,   підвищення   рівня

науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

 

·        визначення основних  напрямів  роботи  з обдарованою молоддю,

впровадження інноваційних методів роботи;

 

·        підвищення соціального  статусу  обдарованої  молоді  та   її

наставників;

 

·        забезпечення скоординованої діяльності центральних і місцевих

органів виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,

навчальних   закладів   і   громадських   організацій  з  розвитку

обдарованої молоді;

 

·        поглиблення міжнародного співробітництва  з  питань  сучасних

педагогічних    технологій   виявлення,   навчання   і   виховання

обдарованої молоді.

 

На державному рівні передбачається (вибрані тези):

 

     організація роботи  з громадськістю із створення сприятливого

середовища для розвитку та самореалізації обдарованої молоді;

 

     формування системи виявлення, навчання, виховання обдарованої

молоді і надання їй соціально-педагогічної підтримки;

 

     створення на  основі  інформації  про  обдаровану молодь,  що

надходить  від  регіональних   банків   даних,   та   систематичне

поповнення Всеукраїнського банку даних "Обдарованість";

 

  розроблення індивідуальних   програм  психолого-педагогічного

супроводження обдарованої молоді;

 

     визначення альтернативних   шляхів   ефективної    реалізації

творчих здібностей обдарованої молоді;

 

поширення відомостей про результати  здійснення  передбачених

Програмою заходів через засоби масової інформації та Інтернет.

 

 

Виконання Програми дасть змогу підвищити рівень  професійної   компетентності   педагогічних

працівників  у  визначенні  методів,  форм,  засобів та технологій

навчання і виховання обдарованої молоді

 

 

 

 

V. Національна доктрина розвитку освіти України

визначає систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію й основні напрями розвитку освіти у першій чверті XXI століття.

 

Держава повинна забезпечувати 

 

--формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості,

 

--підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукомістких та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці

 

--- створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді

 

Рівний доступ до здобуття  дошкільної освіти  забезпечується шляхом  розвитку матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дитини, розвитку її творчих здібностей, реалізації потенційних можливостей особистості

 

У позашкільній освіті: розвитку цілісної міжгалузевої багаторівневої системи позашкільних закладів різних типів і профілів для забезпечення розвитку здібностей і таланту обдарованих дітей та молоді, а також задоволення потреб населення у додаткових культурно-освітніх, дослідницьких, спортивно-оздоровчих та інших послугах

 

VI. Концепція Державної програми роботи з  обдарованою молоддю на 2006-2010 роки

 

  Інтеграція України  в  загальноєвропейський  простір потребує

розроблення  нових  напрямів  роботи  з  обдарованою молоддю.

 

(Також буде не зайвим користуватись досвідом закордонних колег, опиратись на їх здобутки та напрацювання. В Європі на роботу з обдарованими дітьми виділяються  значні кошти, тому є дуже багато наукового матеріалу, який можна використати у своїй роботі).

 

 

  Мета Програми  полягає  у  забезпеченні підтримки обдарованої

молоді шляхом створення умов для  її  творчого,  інтелектуального,

духовного і фізичного розвитку.

 

 

 

VII.   КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми розвитку

             дошкільної освіти на період до 2017 року

 

Існує ряд проблем, які заважають повною мірою задовольнити  освітні потреби населення. Оптимальний варіант  передбачає   розвиток  дошкільної  освіти  з відповідною підтримкою з боку держави,  який забезпечить  послідовність,  системність   у   вирішенні   питання здобуття дітьми високоякісної дошкільної освіти.

 

Проблему можливо розв'язати шляхом(вибране):

 

збереження, розширення   та   підтримки   мережі   дошкільних

навчальних   закладів  різних  типів  і  форм  власності,  зокрема

закладів з інклюзивними групами

 

розширення мережі    дошкільних   навчальних   закладів,   що

провадять діяльність за одним чи кількома пріоритетними  напрямами

(художньо-естетичний,      фізкультурно-оздоровчий,      музичний,

гуманітарний тощо)

 

впровадження сучасних    освітніх     технологій,     зокрема

забезпечення   комп'ютеризації   дошкільних  навчальних  закладів,

підключення до Інтернету;

 

     підвищення рівня науково-методичного забезпечення  дошкільної

освіти,  створення  інформаційно-методичних комплектів (електронні

посібники,  віртуальні  лабораторії,  електронні   бази,   освітні

портали  тощо)  та  створення  умов  для їх використання у системі

дошкільної освіти

 

підвищення ефективності   роботи   з   батьками    (утворення

ресурсних  центрів  професійного консультування,  енциклопедії для

батьків тощо)

Виконання Програми сприятиме забезпеченню особистісного    зростання   кожної   дитини   з  урахуванням її нахилів,  здібностей,  індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.

 

 

 

VIII.  Проект

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА 2010-2016р.р.

 

Концепцію розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 роки розроблено на виконання Закону України "Про дошкільну освіту", Указу Президента України від 20.03.2008 р. № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні".

 

 

Формування оптимальної для дошкільного віку міри життєвої компетентності охоплює два основних компоненти:

----- технологічний, спрямований на оволодіння дітьми життєво необхідними знаннями, уміннями і навичками, які проявляються у різних сферах життєдіяльності, провідних видах діяльності та основних формах активності;

----- особистісний, який визначається комплексом базових якостей, необхідних дитині для її повноцінного зростання, актуалізації своїх потреб, намірів, прагнень, бажань, мрій, обдарувань.

 

  Відповідно до концептуальних засад модернізації змісту дошкільної освіти оновлюються напрями освітньої роботи дошкільного навчального закладу, актуалізується необхідність урахування вікових та індивідуальних особливостей зростаючої особистості, зокрема пізнавальних інтересів, можливостей, схильностей та здібностей.

 

 

 

 

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ

 

 

 

ЩОДО ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ В СІМ'Ї 

 

 

 

  Розвиток творчих здібностей особистості - це одвічний гуманістичний принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти. 

З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді "Творча обдарованість". 

Мета програми - створення оптимальної соціально та економічно обґрунтованої мережі установ, закладів для обдарованих дітей, підготовка навчальних планів, підручників, науково-методичної продукції, підготовка кадрів до роботи з обдарованими дітьми. 

 

Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається. 

 

Розрізняють обдарованість:

·      соціальну - лідерську; 

·      художню - музичну, образотворчу, сценічну; 

·      психомоторну - спортивні здібності;

·      інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших); 

·      академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами; 

·      творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй). 

Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень. 

Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури. 

Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них, і не випадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я входять до "групи ризику". Вони потребують особливого виховання, спеціальних, індивідуальних навчальних програм, спеціально підготовлених вчителів, шкіл. 

Фахівці давно відмітили, що обдаровані діти часто виростають в інтелігентних сім'ях, і справа тут зовсім не в особливих генах геніальності, а справа в сімейній атмосфері, в системі сімейних цінностей. 

Взагалі батьки заохочують і бажали б розвивати в своїй дитині пізнавальні потреби та різні здібності, але роблять вони це по-різному. Деякі батьки прагнуть до того, щоб дитина запам'ятала більше фактів, назв, подій, відчувала гордість за свої знання. 

Психологічні дослідження показують, що пізнавальна мотивація виявляється у формі дослідницької, пошукової активності, чутливості до нового, новизни ситуацій, знаходження нового у звичайному. 

Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених стандартизованих та тестових завдань. 

Батьки використовують виховні стратегії: стратегія прямого виховного впливу, де вони постійно пропонують дітям якісь розвиваючі ігри, вправи. Інколи ця стратегія дає результати, але дуже часто в дитини виникає внутрішня протидія. Друга категорія батьків вважає, що вивчати та розвивати їхню дитину повинні фахівці. Але не потрібно повністю перекладати всі турботи на плечі інших, а самим знаходитись осторонь. 

Третя стратегія - коли батьки дають вибір своїй дитині й намагаються підібрати гарну школу, не контролюючи розвиток здібностей. 

Найголовніше в таких сім'ях - атмосфера пізнавальних інтересів самих батьків (самі читають, ходять на виставки, не нав'язуючи свого інтересу). Така стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою. 

Властивістю таланту є свідомий, поглиблений, всебічний розвиток обдарованості. У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних вони виявляються дуже яскраво й виразно, а інших залишаються дрімати всередині. Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Від народження всі діти здібні, однак такі рівні здібностей, як обдарування, талант і геніальність притаманні далеко не кожному [1, 233]. Батьки повинні добре знати, що обдаровані діти швидше за інших виконують завдання, прагнуть до самостійності, до розв'язання завдань проблемного характеру або таких, які вимагають кмітливості, різних способів розв'язання, творчості. 

Розвиток здібностей нерозривно пов'язаний із формуванням інтересу. Обдарованість і талант не люблять тиску. Більшість дітей конфліктують з учителями, батьками в разі нетактовного ставлення, відсутності уваги або належного розумового навантаження. Ці діти відрізняються гарною пам'яттю, багатим словниковим запасом, вони надзвичайно гостро переживають невдачі, часто перебувають у стресовому стані, впертість і прагнення довести розпочату справу до кінця, що нерідко сприймається дорослими як вередливість, а допитливість може оцінюватися як порушення норми. Батькам потрібен індивідуальний підхід до вирішення проблемних питань з дитиною. Вони повинні здійснювати контроль над читанням дитини, захопленнями, але спрямувати свою діяльність на організацію допомоги дитині, збільшити ступінь самостійності, здатність до ефективного вирішення різного роду проблем, створити умови для забезпечення позитивного емоційного стану обдарованої дитини, позитивно-стійкого ставлення до життя, творчої діяльності. Стосунки батьків повинні будуватися на довір'ї. Допомога не може мати форму наказу, батьки повинні формувати в дітей стійкість у тихотравмуючих ситуаціях, навчати навичкам саморегуляції, набуття вміння щодо адаптації у соціально значущому середовищі без зниження потреби в реалізації обдарованості. 

Батьки повинні особливу увагу приділяти розвиткові пізнавальних інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні вміння, необхідні для засвоєння знань, закладається основа для дальшого успішного оволодіння знаннями. Василь Сухомлинський зазначав, що до кожної дитини треба підхід. Тому батьки повинні розвивати у своїх дітей активну пізнавальну діяльність, зацікавлювати дитину різними видами завдань (пошукових, логічних, ігрових). 

Дитина не тільки повинна засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти взаємозв'язок між поняттями й міркувати. А добитися це можливо лише засобами, що активізують пізнавальну діяльність. 

Робота над розвитком пізнавальних інтересів дитини, активізує її діяльність, підвищує продуктивність праці. Звичайно, батьки не повинні залишати дитину наодинці зі своїми проблемами. Батьківська допомога має бути обережною, зваженою, вона має наштовхувати дитину на власні розв'язки, а не насаджувати свої. Головне завдання батьків - прагнути, щоб навчальна праця їх дитини приносила їй радість, а не муки й гіркоту невдач. Дитина, яка захоплена справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, критичне ставлення до загальновідомого. В творчості дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності. Батькам потрібно знати, що обдарована дитина прагне довірливого спілкування. Вона хоче бачити у батьках мудру дорослу людину, яка збагатить її уявлення про світ і про саму себе, допоможе подолати труднощі. Дітям дуже хочеться, щоб батьки сприймали їх як рівноправних в особистісному плані партнерів. Їм не хочеться, щоб їх повчали, вони прагнуть рівноправного спілкування, щоб їх сприймали як особистості й реагували на них як на особистість. Звичайно, перед батьками стоїть проблема формування й плекання не просто особистості, а особистості обдарованої, особистості свідомого українського громадянина. 

Педагоги мають навчити батьків розвиткові творчих здібностей і обдарованості у їхніх дітях. Тут важливе значення мають відкриті запитання, творчі дискусії, глибоке знання батьками психологічної сутності творчого процесу, віра в інтелектуальні сили дитини. Для дитини батьки повинні створити умови, щоб обдарована дитина мала змогу самостійно здійснювати свою індивідуальну діяльність. Завдання батьків полягає в максимальному сприянні, стимулюванні активності та розвитку в дитини винахідливості, ініціативи, творчого підходу до навчання. Бажано , щоб у дитини був улюблений затишний куточок, де вона може повністю усамітнитися і спокійно подумати. У кімнаті дитина повинна відчувати атмосферу творчості, розкутості на уміння знаходити розв'язок нестандартних ситуацій, як націленість на відкриття нового. 

Розвиваючи творчі здібності дитини, батьки виконують суспільний запит щодо формування особистості, здатної самостійно мислити, приймати сміливі й нестандартні рішення, творчо ставитись до праці. Саме такі творчі особистості мають високий рівень національної самосвідомості, що виявляє причетність їх до споконвічних духовних цінностей українського народу. А допоможуть їм такими стати їх перші порадники - батьки. 

 

Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сім'ї

 

Повага до бажання дітей самостійно працювати

Організація різноманітних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, чайнвордів, ребусів

Надання дитині свободи вибору

Надання авторитетної допомоги

Створення умов для конкретного втілення творчої ідеї

Терпимість до безладдя

Заохочення обдарованої дитини

Здібність до самоаналізу

Розвиток цікавості, допитливості, кмітливості, інтелекту й формування пізнавальних інтересів

Знання психологічних особливостей обдарованої дитини. Розуміння їхніх потреб та інтересів

Мати творчий особистий світогляд

Володіння почуттям гумору

Взаємозв'язок сім'ї і навчального закладу 

Застосування форм і методів народної педагогіки 

Виховання культури мовлення

Створення затишних і безпечних умов для розвитку